Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 18 Μαϊος 2018 02:31

Αναδρομικά από τον Ιούλιο του 2017 το τέλος 2% στα smartphones - Νέες αλλαγές με τροπολογία

Γράφτηκε από

Τροπολογία σχετική με το τέλος 2% στις ηλεκτρονικές συσκευές ψηφίστηκε στις 15/5/2018 το νομοσχέδιο "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L180/96/29.6.2013 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης. Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις.

Η τροπολογία που κατατέθηκε είχε σκοπό την αποκατάσταση ορισμένων νομικών ασαφειών που υπήρχαν στο άρθρο 18 του ν. 2121/1993 (όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2Α του α. 54 ν. 4481/2017 (Α' 100)) αναφορικά με την εύλογη αμοιβή στην περίπτωση της αναπαραγωγής για ιδιωτική χρήση. Τροποποιήθηκε ως προς το λεκτικό του το α. 18 ν. 2121/1993 προκειμένου να αποσαφηνιστεί στη βάση του ενωσιακού δικαίου και της κοινοτικής νομολογίας για ποιους υλικούς φορείς υφίσταται πλέον υποχρέωση καταβολής εύλογης αμοιβής και αφετέρου ορθολογικοποιείται το όριο των αποθηκευτικών μέσων για τα οποία ισχύει η εύλογη αμοιβή, καθώς αλλάζει από 1 ΤΒ και γίνεται άνω των 4GB αντί του 1ΤΒ. Το όριο του 1ΤΒ ως όριο χωρητικότητας για την υπαγωγή των αποθηκευτικών μέσων στην υποχρέωση της εύλογης αμοιβής κρίθηκε ιδιαιτέρως υψηλό έχοντας ως αποτέλεσμα η εν λόγω διάταξη στην προηγούμενή της μορφή να είναι κενό γράμμα δικαίου καθώς άφηνε εκτός εμβέλειας της διάταξης των μεγαλύτερο αριθμό των αποθηκευτικών μέσων. Επίσης, διαγράφεται ως προϋπόθεση για την υπαγωγή στο καθεστώς της εύλογης αμοιβής η εσωτερική μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) καθώς καθοριστικός παράγοντας για την έκταση της αντιγραφής αντιγραφής είναι η χωρητικότητα και όχι η μνήμη.

Σχετικά Άρθρα