Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017 20:41

Αλλαγές στις ασφαλιστικές εταιρείες από την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 17

Σημαντικές αλλαγές για τις ασφαλιστικές εταιρείες φέρνει η υιοθέτηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 17 (ΔΠΧΑ 17), όπως προκύπτει από πρόσφατη εκδήλωση της PwC, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Μάιο στην Αθήνα.

Το ΔΠΧΑ 17, το οποίο θα εφαρμοστεί από το 2021, αναπτύσσει ένα ενιαίο λογιστικό πρότυπο για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, με στόχο να εξαλείψει τις τρέχουσες ασυνέπειες και να ενισχύσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ των οικονομικών καταστάσεων.

Το Πρότυπο θα αλλάξει θεμελιωδώς τον λογιστικό χειρισμό των ασφαλιστήριων συμβολαίων και θα επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στα επιχειρηματικά μοντέλα των ασφαλιστικών εταιρειών.

Το νέο Πρότυπο θα επηρεάσει τις ασφαλιστικές εταιρείες σε τομείς πέραν των οικονομικών αναφορών, του αναλογιστικού και των πληροφοριακών συστημάτων. Ο σχεδιασμός νέων προϊόντων, οι μέθοδοι κατάρτισης προϋπολογισμού, η εκτίμηση της κερδοφορίας είναι μερικά από τα θέματα που θα πρέπει να βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα των ασφαλιστικών εταιρειών.

Το ΔΠΧΑ 17 μπορεί να χρειάζεται περισσότερα από τρία χρόνια για να μπει σε εφαρμογή, αλλά είναι σημαντικό για τις εταιρείες να ξεκινήσουν έγκαιρα τις μελέτες αποκλίσεων (gap analysis) και τις αναλύσεις επιπτώσεων (impact assessment) για να αναπτύξουν ένα πλάνο υλοποίησης το οποίο θα τις οδηγήσει μεθοδικά στη λήψη κατάλληλων αποφάσεων και στην υλοποίηση των απαιτούμενων προσαρμογών στις πολιτικές, διαδικασίες, πληροφοριακά συστήματα και αναφορές.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Νίκος Παπαδόπουλος, Partner και επικεφαλής του ασφαλιστικού κλάδου της PwC Ελλάδας, σημείωσε ότι «για την επιτυχημένη εφαρμογή του Προτύπου, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει άμεσα να σχεδιάσουν ένα πλάνο δράσης, το οποίο θα περιλαμβάνει από την κατανόηση τεχνικών απαιτήσεων, την εκπαίδευση των στελεχών τους, τον προσδιορισμό των αποκλίσεων που δημιουργούνται, μέχρι το σχεδιασμό λεπτομερούς λειτουργικού μοντέλου».