Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2019 00:58

Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020

Tο  υπομέτρο  6.3  συμβάλλει  στην  περιοχή εστίασης 2α «Βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας όλων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ιδίως προκειμένου να αυξηθεί η συμμετοχή  και  ο  προσανατολισμός  στην  αγορά  και η διαφοροποίηση της  γεωργίας» του άρθρου  5  του ανωτέρω κανονισμού.  Στόχος  του υπομέτρου  6.3 είναι οι  μικρές γεωργικές  εκμεταλλεύσεις  να  αναπτύξουν  περαιτέρω τις γεωργικές τους δραστηριότητες, μέσω ενεργειών που αφορούν, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, τη βελτίωση  της  οικονομικής  ή  περιβαλλοντικής  βιωσιμότητάς  τους  ή  την  εν  γένει  διαρθρωτική  τους προσαρμογή  (όπως  παραγωγική,  οργανωτική  κλπ) ούτως  ώστε  να  είναι  «ικανές»  να  υποστηρίξουν μελλοντική επαγγελματική ενασχόληση των κατόχων τους στη γεωργία.

Για  την  επίτευξη  του  ανωτέρω  στόχου  προβλέπεται  η  παροχή  κατ’  αποκοπή  οικονομικής  ενίσχυσης σε επαγγελματίες αγρότες  που  δεν  έχουν  υπερβεί  το 61ο έτος  της  ηλικίας  τους  και  κατοικούν  σε  μικρές κοινότητες έως 5.000 κατοίκων για την περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων μικρών εκμεταλλεύσεών τους, οι οποίοι να διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα και να υλοποιούν επιχειρηματικά σχέδια για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποψηφίων
Δικαίωμα  υποβολής αίτησης  στήριξης και  δυνατότητα  να  κριθούν  δικαιούχοι του  υπομέτρου  6.3 έχουν τα φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων, εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
1.Έχουν  συμπληρώσει  το  18ο  έτος  της  ηλικίας  τους,  έχουν  πλήρη  δικαιοπρακτική  ικανότητα  και φερεγγυότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και δεν έχουν υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας τους.
2.Είναι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών εφαρμογής του υπομέτρου 6.3, σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 4 της παρούσας
3.Είναι αρχηγοί σε υφιστάμενες γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
4.Είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) και έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατά το έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης στο υπομέτρο 6.3.
5.Είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες (όχι νεοεισερχόμενοι).
6.Έχουν  ατομικό  αγροτικό  εισόδημα από 0,01  ευρώ  έως  και  3.000  ευρώ  και  συνολικό  οικογενειακό εισόδημα (υποψηφίου,  συζύγου  και  ανηλίκων  τέκνων  από  όλες  τις  πηγές) έως και  15.000  ευρώ.  Το ατομικό αγροτικό εισόδημα υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των ατομικών αγροτικών εισοδημάτων των διαθέσιμων φορολογικών στοιχείων των τριών τελευταίων ετών, σύμφωνα με την παράγραφο 5(αγ) του άρθρου  4  της  παρούσας.  Το  συνολικό  οικογενειακό εισόδημα  υπολογίζεται  ως  ο  μέσος  όρος  των συνολικών οικογενειακών εισοδημάτων των διαθέσιμων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών.
7.Διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να τα αποκτήσουν μέσω του υπομέτρου 1.1  του  ΠΑΑ  2014 – 2020  εντός  36  μηνών  από  την  ημερομηνία  της  απόφασης  έγκρισης πράξης.
8.Υποβάλλουν  Επιχειρηματικό  Σχέδιο,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα στο  άρθρο 9, με  ελάχιστη  διάρκεια υλοποίησης τα τρία (3) έτη και μέγιστη τα τέσσερα (4) έτη με δεσμεύσεις και χρονικές προθεσμίες, όπως αναλυτικότερα προσδιορίζονται στο άρθρο 10, για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.
9.Δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες μη επιλέξιμων υποψηφίων, σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας.
Άρθρο 7
Κριτήρια Επιλεξιμότητας της Γεωργικής Εκμετάλλευσης
1.Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του/της  αρχηγού  της εκμετάλλευσης. Εκμεταλλεύσεις  ή  τμήματα  εκμεταλλεύσεων  που  δεν  βρίσκονται στην  ευρύτερη  περιοχή  του  τόπου  μόνιμης κατοικίας του  αρχηγού της  εκμετάλλευσης δεν  γίνονται αποδεκτά για τους σκοπούς του προγράμματος.
2.Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να έχει μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) τουλάχιστον ίσο με 5.000 € έως και 7.999€ στην αρχική κατάσταση.
3.Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι:
3.1.Ιδιόκτητα ή μισθωμένα ή συνδυασμός τους.
3.2.Μεγαλύτερα  ή  ίσα  της  ελάχιστης  έκτασης  κατά  τύπο  αγροτεμαχίου  που  είναι  επιλέξιμη  στα καθεστώτα της ενιαίας ενίσχυσης.
4.Το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητο.
5.Το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του έτους αναφοράς.
6.Ως προς τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις ισχύουν επιπλέον τα ακόλουθα:
6.1.Μόνο  ένας  εκ  των  συζύγων  μπορεί  να  θεωρηθεί  ως  αρχηγός  της  οικογενειακής  εκμετάλλευσης.  Μεταβίβαση  της  αρχηγίας  γεωργικής  εκμετάλλευσης  από  σύζυγο  που  είναι  εγγεγραμμένος  στο ΜΑΑΕ με την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη ή έχει τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίας αγρότης, δεν γίνεται αποδεκτή για την ένταξη στο υπομέτρο 6.3
6.2.Το  σύνολο  της οικογενειακής εκμετάλλευσης  πρέπει  να  έχει  περιληφθεί  στην Ενιαία  Αίτηση Ενίσχυσης που ο υποψήφιος έχει υποβάλλει στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης στο υπομέτρο 6.3.
6.3.Για τις ανάγκες του υπομέτρου 6.3, το σύνολο των ιδιόκτητων αγροτεμαχίων/ζωικού κεφαλαίου της οικογένειας θεωρείται ότι κατέχεται από τον υποψήφιο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης στο υπομέτρο 6.3.
7.Η βασική οικονομική δραστηριότητά (ΚΑΔ) του αφορά τον πρωτογενή τομέα και την άσκηση γεωργικής δραστηριότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στον πρωτογενή τομέα, ήτοι εμπίπτει στην Ομάδα ΚΑΔ 01 (εκτός του ΚΑΔ 01.6: υποστηρικτικές δραστηριότητες προς τη γεωργία και του ΚΑΔ 01.7:Θήρα).

ΕΔΩ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ